Kaasamise põhimõtted ja ajakava

Kaasamine on avalik

  • Kaasamist puudutavad dokumendid on avalikud;
  • Kaasatavate seisukohad on kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel;
  • Koosolekute materjalid ning protokollid on kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel;
  • Kaasaja teavitab mitme- või kahepoolsete kohtumiste toimumisest teisi osapooli.

Kaasamise eesmärk on tutvustada eelnõusid ning kuulata ära huvitatud osapoolte arvamused

  • Koosolekud toimuvad kirjalike arvamuste pinnalt;
  • Esitatud arvamusi hakkab töögrupp läbi töötama pärast õigusvaldkonna koosolekute lõppu;
  • Arvamustega arvestamise kohta antakse tagasisidet;
  • Kaasamise koosolekutel ei tehta lõplikke otsuseid.

Koosolekute ajakava

18.04 planeerimisseaduse üldsätted ja põhimõtted
25.04 planeerimismenetluse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ühitamine
2.05 riigi poolt koostatavad planeeringud: üleriigiline planeering ja maakonnaplaneeringud
9.05 olulise ruumilise mõjuga ehitise planeerimine maakonnaplaneeringuga (nn erimenetlus)
16.05 üldplaneering
23.05 detailplaneering
30.05 detailplaneeringu ja projekteerimistingimuste vahekord
6.06 planeerimisseaduse rakendamine

22.08 ehitusseadustiku üldsätted ja põhimõtted
29.08 ehitisele ja ehitamisele esitatavad põhinõuded
5.09 projekteerimistingimused
12.09 ehitise teatis ja ehitusluba
19.09 ehitise kasutamise teatis ja kasutusluba
(21.09) järelevalve ja sellega seonduvad küsimused, väärteod
26.09 asjatundlikkus ja vastutus
3.10 eriehitiste ja -nõuete üldine tutvustav koosolek

Nendele koosolekutele järgnevad ehitusseadustiku eriosasid puudutavad koosolekud, mille ajakava lepitakse täpsemalt kokku sügisel.

 Kahe- või mitmepoolsed kohtumised:

3.01.2013 Kultuuriministeerium (muinsuskaitse)
9.10.2012 Kaitseministeerium ja Siseministeerium (vajalikud valdkonnapõhised erandid, esitatud märkused)
20.09.2012 Eesti Ehitusettevõtjate Liit (tegevusõigused ja asjatundlikkus)

20.06.2012 Kaitseministeerium (planeerimise erijuhud)
20.06.2012 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (transport)
19.06.2012 Siseministeerium (merealade planeerimine, üleriigilise planeeringu teemaplaneering ja planeerimise pädevuskeskused, erimenetluste teema (milline erimenetlus ja joonehitiste erimenetluse säilitamise võimalikkus, teavitamine, tähtkirjad ja ajalehekuulutused, maavanema järelevalve, piiriülene koostöö, kui tehakse üldplaneeringuid või maakonnaplaneeringuid piirilähedastel aladel)
13.06.2012 Tallinna Linnavalitsus (üld- ja detailplaneeringu menetlus)
7.06.2012 Maa-amet (mõisted, lepingud, riik kui maaomanik)
22.05.2012 Keskkonnaministeerium (maapõu ja üldküsimused)
18.05.2012 Siseministeerium pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond ja korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond

 

Lisa kommentaar