Nov 13 2008

E-aruandluse eesmärgist

Eestis tegutseb kümneid tuhandeid äriühinguid ning MTÜsid ja sihtasutusi, kes kõik peavad kulutama väga palju auru sellele, et panna mitmele ametkonnale kokku ridamisi aruandeid oma tegevuse ja majandusnäitajate kohta: majandusaasta aruanne äriregistrit pidavale kohtule, oma osa tahab haigekassa, hulgaliselt aruandeid statistikaametile riigi majandusstatistika tegemiseks ning veelgi enam andmeid-aruandeid-deklaratsioone maksu- ja tolliametile. Kusjuures kaugeltki mitte kõiki aruandeid ei saa esitada elektrooniliselt – paberaruandlus aga tähendab jällegi lisatööd.

Teisalt ei põhjusta praegune aruandluse korraldus muret mitte üksnes era- ja kolmandale sektorile: ka riigiasutustelt nõuab kõvasti vaeva, et paberil või failina kokku kogutud andmed andmebaasi kujule viia ja kasutuskõlbulikuks töödelda.

Kümnete aruandevormide asemel üks

Selleks, et kõik aruande andmed oleksid ühese tähendusega ja kiirelt kättesaadavad, ongi kavas luua üks keskkond, kus on võimalik esitada majandusaasta aruande andmeid ja statistikat elektroonilist andmetöötlust võimaldavas universaalses vormis. Sellist vormi ja keskkonda valmistabki ette justiitsministeeriumi juurde moodustatud valitsuskomisjon, mis siinses veebipäevikus laseb kõigil huvilistel arengutel silma peal hoida.

Ühtne aruandlusvorm ja -keskkond teeb ettevõtjatele info sisestamise ja edastamise väga lihtsaks. Aruannete elektrooniline töötlemine aitab jõuda olukorrani, kus kord juba riigile esitatud andmeid saab kasutada kogu ulatuses ning nii era- kui ka avalikus sektoris. Enam ei tarvitse ettevõtjal esitada ühtesid ja samu andmeid mitmele riigiasutusele. Ja muidugi aitab ühtse vormi kasutuselevõtt kulutusi kokku hoida ka seetõttu, et lüheneb ettevõtjate esitatud andmete süstemati-seerimisele ja töötlemisele kuluv aeg. Tervikliku keskkonna plussiks on veel võimalus luua automaatkontroll, mis annab ettevõtjale juba andmete sisestamisel infot vigadest ja aitab nii vähendada ka hoiatuste ja trahvide hulka, mida ettevõtjad majandusaasta aruande puuduste eest igal aastal arvukalt saavad. Eesmärgiks on avada ühtne aruandlusvorm ja -keskkond, mis laseb ettevõtjail kõrvaltegevuste asemel rohkem ette võtta. 1. jaanuaril 2010 on plaanis rakendada projekti esimene etapp – majandusaasta aruandlust puudutav osa.

img_84852
Valitsuskomisjoni esimees,
JMi asekantsler Marko Aavik

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.