Feb 20 2009

13. jaanuari koosolek

Juhatas: Piret Meelind (RIK)
Protokollis: Kristi Uibo (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Priit Kruus (Sotsiaalministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Kristi Uibo (Justiitsministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ning Heli Jaago (Statistikaamet).

Otsustati ühehäälselt vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 09.12.2008. a koosoleku protokoll.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töörühma tegevustest ja tehnilise töörühma tegevustest (lisatud).
Aruandluskorralduse lihtsustamine. Projekti aruanne 13.01.2009

3. Kinnitada taksonoomia töörühma ettepanek, mille kohaselt lepitakse taksonoomiates kokku etapiliselt:

I etapp – ettevõtjad (kui jõutakse, siis ka MTÜ-d ja SA-d), kes lähtuvad aruande koostamisel raamatupidamise heast tavast, esitavad oma aruande XBRL standardit kasutades. IFRS kasutajad, konsolideeritud aruande koostajad ja filiaalid esitavad aruande PDF/RTF formaadis.

II etapp – IFRS kasutajad esitavad oma aruande XBRL standardit kasutades. Kui I etapis ei jõuta liita MTÜ-sid ja SA-sid, siis jäävad ka nemad II etappi.

III etapp – pangad, kindlustusseltsid jm erisused.

Etapilise töö ajaline jaotus ja vajadus struktureeritud aruannete esitamise etapiviisiliseks esitamiseks tuleb taksonoomia töögrupil läbi analüüsida ja esitada valitsuskomisjonile kinnitamiseks 10.02.2009 toimuval koosolekul.

4. Kohustada taksonoomia töögruppi läbi analüüsima ja otsustama, kuidas toimub:

1) aastal 2010 riigi osalusega ettevõtete majandusaasta aruannete esitamine. Täna on neil kohustus esitada saldoandmik ja lisaks ka majandusaasta aruanne. Kas aastal 2010 jääb neil võimalus esitada majandusaasta aruannet PDF/RTF formaadis või kohustame ka neid esitama aruande XBRL formaadis?
2) tegevusaruande esitamine. Kuigi taksonoomia töögrupis on otsustatud, et kõik majandusaasta aruande osad tuleb esitada samas formaadis (nt XBRL formaadis), siis aruandluskohustuslasele peab jääma võimalus esitada tegevusaruandes ka vaba teksti, graafikuid, jooniseid ja tabeleid.

5. Kuulata ära Statistikaameti esindajate seisukohad „Elektrooniliste majandusaasta aruannete esitamise lähteülesandes“ kirjeldatud majandusaasta aruande statistiliste lisade esitamise ja hangete dokumentatsiooni kohta.

Statistikaameti seisukohad:

– Lähteülesande skoobis on majandusaasta aruande statistiline aruanne kitsendatud statistilisteks näitajateks (tekitab ettevõtjates kohese seose Statistikaametiga). Selle aruande näol on mõeldud aga andmeid/ näitajaid, mida võivad tarbida ka teised riigi institutsioonid. Vastav kaardistus ja analüüs, kes neid andmeid veel vajaksid, on läbi viimata. Ettepanek: kasutada „statistilise aruande“ asemel terminit „administratiivsed näitajad/ andmed“.
– Ei saa aru, kes on majandusaasta aruandega koos esitatavate andmete volitatud töötleja, kas äriregister. Oleme nõus peegeldama esitatud majandusaasta aruande andmeid eSTAT-is ja puuduva osa sisestab ettevõtja ise. Aga seda juhul, kui administratiivsed andmed ei ole avalikud nagu müügitulu jaotus.
– Valitsuskomisjoni lähteülesanne nägi ette ka seadusemuudatuste vajaduste kaardistamise ja algatamise. Hetkel seda veel tehtud ei ole. Tulenevalt taksonoomia ja tehnilise töögrupi töö tulemustest, on töö jätkamiseks ja legaliseerimiseks oluline teada, millised võimalused on administratiivsete andmete kogumise legaliseerimiseks. Ettepanek: asutada projekti II etapis uus andmekogu – administratiivse aruandluse andmekogu, kus oleks ära kirjeldatud andmete koosseis, kasutajad, tarbijad, andmekogumise reeglid, andmete kasutamise reeglid, taksonoomia versioniseerimise ja uuendamise kord.
– Hanke dokumentatsioon ei sisalda majandusaasta aruande andmete edastamise teenust tarbijatele. Ka andmete edastamine tarbijatele eeldab tarbijate poolseid arendustöid ja andmete edastamise reeglites kokkuleppimist.
– Hetkel ei eksisteeri juriidilist ega füüsilist elektroonilise aruandluse lihtsustamiseks loodavat keskkonda. Seega Statistikaametil puudub hetkel alus olemasoleva elektroonilise aruandluskeskkonna (eSTAT) tehniliseks muutmiseks vajaminevate eelarveliste vahendite taotlemiseks. Arendusi eSTAT-is tuleb teha hinnanguliselt 3000 inimtunni ulatuses.
– Seisuga 01.01.2010 pole võimalik lõpetada dubleerivat andmekogumist, kuna praegune tehniline lahendus keskendub äriregistri uuendustele, mitte teistele andmekogujatele.
– Selleks, et kulutada riigi ressurssi optimaalselt ja IT-lahendused erinevates riigi institutsioonides oleks omavahel ühilduvad, peab hanke dokumentatsioon ette nägema ka hanke võitja kohustuse teha koostööd majandusaasta aruande oluliste tarbijatega.

6. Otsustati, et lähteülesandes nimetatud „statistiline aruanne“ nimetatakse ümber „majandusaasta aruandega koos esitatavad täiendavad lisaaruanded“. Lõplik mõiste otsustatakse koos seadusandluse muudatuste kinnitamisega. Juriidilise aluse nende andmete esitamiseks võiks luua äriseadustikku. Lisaks tuleb sätestada, millised ettevõtjad neid andmeid kohustuslikult esitama peavad. Need andmed ei ole majandusaasta aruande andmed, vaid selle aruandega koos esitatavad andmed. Projekti eesmärk peaks olema eelkõige vähendada ettevõtjate koormust erinevate andmete esitamisel, mistõttu tuleks laiemas plaanis hõlmata aruandluskeskkonda kõik võimalikud riigile esitatavad aruanded. Projekti I etapis jääme me aga majandusaasta aruande, selle lisade ning sellega koos esitatavate andmete juurde, järgides taksonoomia esimese versiooni väljatöötamisel seda, et analüüsitaks ka majandusaasta aruande erinevate näitajate seostest tekkivaid laiendamise võimalusi ja seost majandusaasta kuupäevadega. Statistikaamet hakkab vajalikke andmeid saama X-tee vahendusel. Hankedokumentatsiooni üldtingimustes (p 2.7.) on toodud X-tee teenused, mida veebirakendus peab pakkuma.

7. Võtta teadmiseks lähteülesandes tehtavad muudatused (võrreldes saadetud lähteülesande versiooniga).

8. Otsustati, et valitsuskomisjoni liikmed saavad oma kommentaare ja täiendusi lähteülesande kohta saata 14.01.2009 hiljemalt kella 13.00-ks.
Veebirakenduse hankedokument. Lisa 4. Elektroonilise majandusaasta aruande esitamise lahteulesanne

9. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 10.02.2009 kell 13:00.

145 kommentaari

Other Links to this Post

 1. Free 5.0 Nike — 16. Jun 2013 @ 16:20

 2. プラダ バッグ — 16. Jun 2013 @ 16:21

 3. chile jersey 2013 — 16. Jun 2013 @ 16:21

 4. beats by dre — 16. Jun 2013 @ 16:21

 5. buy chanel online — 16. Jun 2013 @ 16:21

 6. manchester united jersey — 16. Jun 2013 @ 16:22

 7. Mbt Shoes — 16. Jun 2013 @ 16:22

 8. denmark jersey home — 16. Jun 2013 @ 16:22

 9. Russia Jersey Away — 16. Jun 2013 @ 16:23

 10. BELT HERMES — 16. Jun 2013 @ 16:23

 11. Wholesale iphone 5 — 16. Jun 2013 @ 16:23

 12. DISCOUNT OAKLEY SUNGLASSES — 16. Jun 2013 @ 16:23

 13. algeria jersey away — 16. Jun 2013 @ 16:24

 14. england jersey — 16. Jun 2013 @ 16:24

 15. paraguay jersey — 16. Jun 2013 @ 16:24

 16. getafe jersey away — 16. Jun 2013 @ 16:25

 17. lazio jersey — 16. Jun 2013 @ 16:25

 18. CHEAP MULBERRY BAGS — 16. Jun 2013 @ 16:25

 19. Real Madrid Jersey Home — 16. Jun 2013 @ 16:26

 20. Peru Jersey Away — 16. Jun 2013 @ 16:26

 21. herve leger bandage dress — 16. Jun 2013 @ 16:26

 22. Discount Mac Makeup — 16. Jun 2013 @ 16:27

 23. Manchester City Jersey — 16. Jun 2013 @ 16:27

 24. herve leger gowns — 16. Jun 2013 @ 16:27

 25. CROATIA JERSEY — 16. Jun 2013 @ 16:27

 26. air jordan 5 — 16. Jun 2013 @ 16:28

 27. Arsenal Jersey — 16. Jun 2013 @ 16:28

 28. LV Bag — 16. Jun 2013 @ 16:28

 29. buy chanel — 16. Jun 2013 @ 16:29

 30. PSV EINDHOVEN JERSEY — 16. Jun 2013 @ 16:29

 31. Benfica Jersey — 16. Jun 2013 @ 16:30

 32. burberry scarf — 16. Jun 2013 @ 16:30

 33. mbt footwear — 16. Jun 2013 @ 16:31

 34. Hermes Birkin Handbag — 16. Jun 2013 @ 16:31

 35. Tottenham Hotspur Jersey — 16. Jun 2013 @ 16:32

 36. fiorentina jersey — 16. Jun 2013 @ 16:32

 37. MAC Makeup Outlet — 16. Jun 2013 @ 16:34

 38. BARCELONA JERSEY 2013 — 16. Jun 2013 @ 16:34

 39. SCARF HERMES — 16. Jun 2013 @ 16:35

 40. Burberry Outlet — 16. Jun 2013 @ 16:35

 41. MONSTER BEATS SOLO HD — 16. Jun 2013 @ 16:36

 42. ajax jersey home — 16. Jun 2013 @ 16:38

 43. Hamburg Jersey — 16. Jun 2013 @ 16:40

 44. honduras jersey — 16. Jun 2013 @ 16:41

 45. switzerland jersey away — 16. Jun 2013 @ 16:43

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.