Feb 20 2009

9. detsembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Kristi Uibo (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Juta Saarevet (Sotsiaalministeerium), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Marika Taal (Rahandusministeerium), Kristi Uibo (Justiitsministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati ühehäälselt vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 11.11.2008. a koosoleku protokoll.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töörühma tegevustest ja tehnilise töörühma tegevustest.
Aruandluskorralduse lihtsustamine. Projekti aruanne 09.12.2008

3. Kinnitada taksonoomia töörühma ettepanek, mille kohaselt ettevõtjale jääb võimalus kasutada nii Eesti head raamatupidamistava kui ka rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid (IFRS). Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad hetkel kasutada vaid Eesti head raamatupidamistava.

4. Kohustada üldprojektijuhti viima tehnilise töörühma tegevused vastavusse varasemalt kinnitatud tehnilise töörühma ülesannete täitmise ajakavale. Tehnilise töörühma juhil esitada valitsuskomisjoni järgmisel korralisel koosolekul (13.01.2009) kinnitamiseks hanke dokumentatsioon koos detailse lähteülesande ja hanke spetsifikatsiooniga. Nimetatud dokumentatsioon tuleb valitsuskomisjoni liikmetele saata tutvumiseks 06.01.2009. Hange kuulutada välja viivitamatult peale seda, kui valitsuskomisjon on hanke dokumentatsiooni kinnitanud.  

5. Juhtida töörühmade juhtide tähelepanu asjaolule, et töörühmade tööde tulemused, sh olulisemad vahetulemused peab kinnitama valitsuskomisjon. Seejuures tuleb kinni pidada valitsuskomisjoni poolt 11.11.2008.a kinnitatud töörühmade ülesannete täitmise ajakavast ning selle järgimiseks kutsuda vajadusel kokku töörühmade tööde tulemuste kinnitamiseks erakorraline valitsuskomisjoni koosolek.

6. Töörühmadel kaaluda valitsuskomisjoni liikmete poolt antud järgmisi soovitusi ja ettepanekuid edasiseks tööks:

– mõelda majandusaasta aruande erinevatele kuvamise viisidele. See aitab kaasa ettevõtja „oma näo“ säilitamisele;
– koos majandusaasta aruandega peaks olema võimalik esitada ka statistilisi lisasid. Taksonoomia töörühmal tuleks välja töötada need piirid ja reeglid (benchmark), millistel ettevõtjatel on statistiliste lisade esitamine kohustuslik (nt käibemaksukohustuslastel);
– lahendada probleem filiaalide ja äriühingutega, kelle emaettevõte asub välismaal. Täna on probleem selles, et kui Statistikaamet ei saa vajalikke andmeid kätte majandusaasta aruandest, tuleb neilt andmeid eraldi juurde küsida;
– tehniline töörühm peaks välja töötama lahenduse, et kui ettevõtja hakkab portaalis põhiaruande andmeid sisestama, siis nende andmetega seotud vähemalt kohustuslike lisade sisestamine hargneb otse põhinäitajate juurest. See tagab kasutajamugavuse, andmete kvaliteedi ja läbipaistvuse.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 13.01.2009 kell 13:00 ning seda juhatab valitsuskomisjoni aseesimees Piret Meelind.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.