Jan 11 2011

11. jaanuari koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Aet Tummeleht (Maksu- ja Tolliamet), Ruth Paade (Maksu- ja Tolliamet), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Andra Reinomägi (Sotsiaalministeerium), Juri Pervjakov (Audiitorkogu), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Lisaks osales: Maie Ennok (Statistikaamet).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

  1. Kinnitada valitsuskomisjoni 14.12.2010. a koosoleku protokoll nr 28.
  2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
    VVK aruanne 11 012011
  3. Täiendada projekti aruande tegevuskava ning lisada Sotsiaalministeeriumi tegevuskavva ka tervisestatistika andmete analüüs ning TAI ja Sotsiaalministeeriumi SAABiga liidestamise analüüs tähtajaga 15. juuli 2011. a.
  4. Täiendada aruandluskorralduse lihtsustamise teist tegevuskava ning lisada tegevuskavasse punkt 1.1.3 (lihtsustatud mudeli väljatöötamise tegevuste kava) tähtajaga 31. märts 2011. a. Lisada aruandluskorralduse lihtsustamise tegevuskavasse punkt 1.1.4 (definitsioonide analüüs) tähtajaga 31. märts 2011. a.
  5. Statistikaameti projekt on rahastatud struktuurifondidest. Projekti eesmärk on administratiivsetest allikatest saadavate algandmete tsentraliseeritud kogumine, säilitamine ja kasutamine riikliku statistika tegemisel. Luuakse autonoomne andmete hõivamine, mis toimub kokku 7 andmekogust. Teostatakse statistiliste aruannete esitamise keskkonna (eSTAT) täiendamine vastavalt Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt väljatöötatud majandusaasta aruande taksonoomia formaadiga (XBRL), mille tulemusel on võimalik statistilisi aruandeid eeltäita XBRL formaadis esitatud majandusaasta aruandeandmetega. Ajakava on 12 kuud ja projekt lõppeb 31. august 2011. Järgmine ülevaade esitatakse valitsuskomisjonile peale projekti lõppu 2011.a septembris toimuval koosolekul.
  6. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 08.02.2011 kell 13.00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.