Sep 14 2010

14. septembri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Margit Kapp (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Ene Saareoja (Statistikaamet), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Andra Reinomägi (Sotsiaalministeerium), Mare Ruuge (Sotsiaalministeerium), Juri Pervjakov (Audiitorkogu) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osalesid lisaks: Hettel Varik (Justiitsministeerium) ja Aet Tummeleht (Maksu- ja Tolliamet).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.08.2010 koosoleku protokoll nr 24 täiendades protokolli punkti 3, mille kohaselt saab notari kaudu esitada ka 2011. aasta majandusaasta aruandeid seoses asjaoluga, et Siseministeerium ei hakka välismaalastele enne aastat 2012 väljastama digitaalseid isikutunnistusi.
 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  VVK aruanne 14.09.2010
 3. Võtta aruandluskorralduse lihtsustamise projekti majandusaasta aruande taksonoomia II etapi ja teiste ametkondade tööde aja- ja tegevuskava teadmiseks. Teha töörühmadele ettepanekud kaaluda järgmisi küsimusi:
  1. Põllumajandusministeeriumi poolt on tehtud ettepanek kustutada tegevuskava punkt 2.6.3. Vastuväiteid punkti kustutamiseks ei ole;
  2. tegevuskava punkti 2.1.3. tähtaega pikendada kuni 15.10.2010;
  3. tegevuskava punkti 2.3.1.2. tähtajaks märkida reaalne realisatsiooni kuupäev;
  4. tegevuskava punkti 2.6.4 maha võtta, sest see ei seondu projekti tegevustega;
  5. tegevuskava punkti 2.10. tähtaeg lükata sügisesse seoses projektijuhi puudumisega;
  6. tegevuskava punkti 2.8.1. eelnõu tähtaega pikendada kuni 01.01.2012/2013;
  7. tegevuskava punkti 2.9 osas Rahandusministeeriumi ettepaneku alusel on vajalik Maksu- ja Tolliameti taksonoomia lähteülesande eesmärgi püstitamine. Vastata tuleb sealhulgas küsimusele, kuidas aitab maksutaksonoomia loomine saavutada aruandluskorralduse lihtsustamise projekti lõppeesmärki, st missuguse kasu annab ettevõtjale maksutaksonoomia loomine üldises aruandluskohustuste pildis;
  8. aruandluskorralduse lihtsustamise projekti II etapp jagada kaheks, tuues välja majandusaasta aruannete taksonoomia II etapi tegevused ja teiste ametkondade vajalikud tegevused. Teiste ametkondade tegevused peavad olema sõnastatud sama detailsusega, kui majandusaasta aruannete taksonoomia II etapi tegevused, kui see on võimalik.
 4. Toetada Rahandusministeeriumi poolt juulis kooskõlastusringile saadetud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga edasiminekut väikeettevõtjate majandusaasta aruande nõuete leevendamise küsimuses.
 5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 12.10.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.