Mar 09 2010

9. märtsi koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Juulika Ljaš (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Toomas Vapper (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Ene Rammo (Kaubandus-Tööstuskoda), üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium).

Koosolekul osales lisaks: Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 09.02.2010 koosoleku protokoll nr 19.
 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta.
  Aruandluskorralduse lihtsustamine
 3. Taksonoomia ja tehniline töörühm alustavad regulaarselt iganädalast kooskäimist alates 11. nädalast. RIK saadab töörühma liikmetele info töörühmade kohtumiste kohta.
 4. Taksonoomia töörühmal arutada läbi ja kujundada järgmiseks valitsuskomisjoni koosolekuks seisukoht:
  • kas võimaldada lisaks XBRL andmete esitamisele ettevõtjatel esitada ka oma kujundusega PDF-e;
  • registrile esitatud aruannetes aruande audiitorotsuse kinnituslehel audiitori nime kuvamise küsimuses;
  • UÜ ja TÜ juuriidilisest isikust osaniku esindajate ring ning nende poolt aruande autentimise ja allakirjutamise küsimus, sh kas juriidilisest isikust osaniku kõik esindusõiguslikud isikud peavad aruandele alla kirjutama;
  • kui palju on hinnanguliselt IFRS´i alusel aruannete koostajaid.
 5. Töörühmal tuua seisukoht koos põhjendustega järgmisele valitsuskomisjoni koosolekule.

 6. Tehnilisel töörühmal:
  • arutada läbi ja kujundada seisukoht võimalike süsteemivigade kohta, s.o. kas tegemist on veaga ning liigitada vead rühmadesse ning vastavalt vigadele reageerida;
  • kaaluda lisatud projektiaruande punkt nr 14 „Mitme taksonoomia versiooni kasutamine süsteemis vastavalt kohustuslikule ning vabatahtlikule printsiibile“ realiseerimist enne punkti nr 12 „Mobiil ID-ga allkirjastamine“;
  • kaaluda lisatud projektiaruande punkti nr 17 „Kasumi jaotamise otsuse kordusesitamine“ realiseerimist 30. aprilliks.
 7. Audiitorkogu esindaja tõstatatud küsimused:
  • RIK kinnitusel on 7. märtsil või enne seda (s.o. enne uue audiitortegevuse seaduse jõustumist) audiitori poolt alla kirjutatud audiitorarvamus aruande kohta, mis pole veel esitatud, süsteemis olemas ning ettevõtte juhtkond saab aruande registrile esitada;
  • Kui ettevõte tegi näiteks 31. jaanuaril aruande paberil, millele on audiitor andnud oma arvamuse ning ettevõte tahaks paberaruannet nüüd esitada, siis saab seda teha sellel aastal notari kaudu. Valitsuskomisjon soovitab Audiitorkogu esindajal seda informatsiooni audiitoritele levitada.
 8. Järgmisel koosolekul arutatakse projekti järgmist etappi, mis realiseeritakse aastaks 2012, sh hea tava erisused, IFRS taksonoomia ja portaaliarendused ning maksudeklaratsioonide taksonoomia. Järgmise etapiga hakatakse tööle alates teisest poolaastast, mis ajaks peaks tegevuskava ja projektiplaan olema kinnitatud
 9. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 13.04.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.