Feb 09 2010

9. veebruari koosolek

Juhatas: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Protokollis: Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Toomas Vapper (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Piret Anton (Eesti Pank), Ene Rammo (Kaubandus-Tööstuskoda), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Koosolekul osales lisaks Ott Sarv (OÜ Smartlink, arendaja esindaja).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 26.01.2010 koosoleku protokoll nr 18.

 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta (lisatud).
  aruandluskorralduse lihtsustamine

 3. Vastavalt projekti edenemise aruande punktile 1.3 tehti ettepanek kaaluda vajadust ja võimalust lisaks inglisekeelse aruande koostamisele ja genereerimisele tekitada süsteemis ka inglisekeelse aruande esitamise ja registrist kolmandatele osapooltele väljastamise võimalus.

 4. Kaheksandal märtsil 2010 jõustuvast audiitortegevuse seadusest tulenevate süsteemimuudatuste ja muude tegevuste analüüsimiseks ning teostamiseks kutsub Rahandusministeerium kokku vastava nõupidamise.

 5. Kinnitada vastavalt valitsuskomisjoni 26.01.2010 toimunud koosoleku protokolli punktile 3 edaspidi tehtavate arenduste aja- ja tegevuskava.

 6. Taksonoomia töögrupp analüüsib ja leiab lahenduse audiitori aruande koostamise, digitaalallkirjastamise ja avaldamise osas tekkinud küsimustele.

 7. Alustati arutelu aruandluskorralduse lihtsustamise projekti raames tehtavate järgnevate tegevuste ja kaetavate valdkondade osas. Valitsuskomisjoni liikmete seisukohad olid järgmised:

  7.1 Registrite ja Infosüsteemide KeskusXBRL Formula 1.0 tugi arendamine aruandluskeskkonnas. Märtsikuus võiks jõuda aruandluskorralduse lihtsustamise projekti II etapi töögruppide eesmärkide ja ülesannete kaardistuseni ja augustis või septembris teha lähteülesande, et jõuda 2011 lõpus teostamiseni.

  7.2 Kaubandus-Tööstuskoda – Erilist tähelepanu tuleks pöörata aruannete esitamise rakenduse lihtsusele.

  7.3 Maksu- ja Tolliamet – Käimas on arendusplaani koostamise protseduur, st et 2010 ilmselt ei tule teostamise võimalusi. Põhiprobleem on vahekihi puudumine (rea ja näitaja definitsiooni sidumine), kuid selleni on planeeritud jõuda – see ongi maksustatistika taksonoomia. Piloodina võiks mõne üksiku aruande lülitada taksonoomiapõhisesse aruandlusesse. Registrite ja Infosüsteemide Keskus ning Maksu- ja Tolliamet teevad nõupidamise, et arutada taksonoomiatehnoloogia võimalusi ja kasutamist.

  7.4 Rahandusministeerium – Ajateljed peavad olema realistlikud ja analüüside tegemiseks peab jääma piisav aeg. IFRS normiadressaatide ring võiks selge olla 2010 juuli lõpuks. Saldoandmike esitamise analüüs oleks võimalik 2010 mais või juunis. Nö erandite vajadused võiksid olla selged 2010 augusti lõpuks. Taksonoomiate laiendamise tegevused peavad toimuma pärast aruannete esitamisperioodi lõppu.

  7.5 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Tuleks leida lahendus välismaalaste autentimise ja allkirjastamise küsimusele riigi terviku, mitte vaid süsteemi tasandil.

  7.6 Statistikaamet – Suund on võetud algallikate ärakasutamisele statistika tootmiseks. Statistikaamet peaks teenuste kaudu olema põhiliselt andmekasutaja rollis.

 8. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 09.03.2010 kell 13:00 Justiitsministeeriumi Anne saalis.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.