Oct 20 2009

20. oktoobri koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

 1. Kinnitada valitsuskomisjoni 08.09.2009. a koosoleku protokoll nr 12.
 2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).
  Aruandluskorralduse lihtsustamine.doc
 3. Enne taksonoomia määruse eelnõu kooskõlastusringile minekut tuleb panna veebilehele xbrl.eesti.ee üles eXtensible Business Reporting Language (edaspidi XBRL) 2.1 standardi ja standardi laienduse nimega XBRL Dimensions 1.0, millel taksonoomia põhineb, tehnilised kirjeldused. Taksonoomia tööprojektid on veebilehel märgitud sõnaga „draft“, nimetatud sõna tuleks asendada eestikeelse sõnaga „tööprojekt“, samuti teha link ajaveebi lehele, kus on üleval valitsuskomisjoni materjalid, teemakohased artiklid jne. Veebilehel lisada viide tarkvarale (7-zip), millega on võimalik lahti pakkida arhiveeritud taksonoomia, lisaks rar formaadis taksonoomiale avaldada see ka zip formaadis.
 4. Kinnitada äriühingute taksonoomia 10.11.2009. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia saab kinnitada 08.12.2009.
 5. Kaasata Siseministeeriumi esindaja valitsuskomisjoni töösse.
 6. Raamatupidamise seaduse § 62 lõike 12 alusel kehtestada eraldi määrus. Edasine informatsioon määruse eelnõu koostaja ja koostamise ajakava kohta 10.11.2009.
 7. Aruandluskeskkond peab töötama täielikult alates 01.01.2010. Otsustati, et Registrite ja Infosüsteemide Keskus annab valitsuskomisjonile igal koosolekul esmajärjekorras ülevaate tehniliste tööde seisust.
 8. Testiti aruandluskeskkonda. Rahandusministeerium (Kurmet Ojamaa): Aruandest kui tervikust me küll veel rääkida ei saa. Samuti on vead pdf genereerimise osas. Kas me oleme töödega graafikus?Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Aleksandr Beloussov): Me oleme töödega graafikus, kuid ajagraafik ongi kriitiline. Kolmandas etapis üle antud töös on vead ja me tegeleme praegu nende kaardistamisega, et esitada parandamist vajavate vigade pakett arendajale.
 9. Otsustati 3. etapi töid enne mitte vastu võtta, kui vead on parandatud ja valitsuskomisjon, sh Rahandusministeerium, on 3. etapi tööd üle vaadanud ja heaks kiitnud.
 10. Otsustati protokolli kanda Rahandusministeeriumi esindaja arvamus raamatupidamise seaduse   § 18 lõike 4 reguleerimisala kitsendamise kohta. (Kurmet Ojamaa): Meile jääb raamatupidamiskohustuslasi, kes peavad koostama majandusaasta aruande, sh raamatupidamise aastaaruande alates 01.01.2010 taksonoomia kohaselt, kuid ei saa taksonoomia kohaselt raamatupidamise aastaaruannet koostades oma finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt kajastada, sest nende aruandlust ei saa suruda raamatupidamise seaduse § 141 lõike 2 alusel rahandusministri määrusega kehtestatavatesse aruandevormidesse. Kuni Riigikogus oleva seaduse eelnõu nr 517 SE II-1 „Raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse“ jõustumiseni on raamatupidamiskohustuslasel tegevusaladel, kus see on põhjendatud majandustegevuse iseloomu tõttu, olnud võimalik kasutada raamatupidamise seaduse lisades toodutest erinevaid bilansi- ja kasumiaruande skeeme. Alates 01.01.2010 jäävad selle sätte regulatsiooni alla vaid need raamatupidamiskohustuslased, kes ei pea alates 01.01.2010 majandusaasta aruannet ja sellega koos esitatavaid dokumente koostama taksonoomia kohaselt. Raamatupidamise seaduse § 15 lõike 1 kohaselt on raamatupidamise aastaaruande eesmärk õigesti ja õiglaselt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Seda aga taksonoomia raamatupidamiskohustuslastele, kes kasutavad raamatupidamise seaduse § 18 lõikes 4 nimetatud võimalust, ei võimalda.Justiitsministeerium (Marko Aavik): Ei oska selle sõnavõtu kohta muud seisukohta kujundada, kui et kindlasti kanname protokolli. Eelnõu on Rahandusministeeriumiga eraldi läbiräägitud ja kooskõlastatud, lisaks on Rahandusministeerium esitanud mitmeid muudatusettepanekuid Riigikogu menetluses olevasse eelnõusse. Eelviimased Rahandusministeeriumi muudatusettepanekud sisaldasid ka ettepanekut selle küsimuse lahendamiseks, milleks pakkus Rahandusministeerium Justiitsministeeriumile välja kolm alternatiivettepanekut. Üks alternatiivettepanek esitatigi Riigikogule ja see hääletati eelnõusse sisse.
 11. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 10.11.2009 kell 13:00 Justiitsministeeriumi suures saalis.

1 kommentaar

Other Links to this Post

 1. Positioning abroad — 10. Jun 2013 @ 02:04

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.