Oct 01 2009

Näiteid XBRL standardi aluseks võtnud riikide projektidest

 

1. Näiteid XBRL standardi aluseks võtnud riikide projektidest

 
TAANI   

XBRL projekti käivitumise  aeg ja sisu  
Ettevalmistustega alustati 10-11 aastat tagasi, ehk praktiliselt kohe koos XBRL standardi turuletulekuga. Esimesed XBRL aruanded oli võimalik saata 2005. Alates aastast 2008 on käivitatud uus veebirakendus, mis võimaldab ettevõtjal andmeid registrile XBRL-is saata. (B klassi aruanded ehk väikeettevõtted). Esitada saab:
majandusaasta aruannete andmeid (aruanne sisaldab endas juhatuse aruannet, tegevusaruannet, raamatupidamisaruandeid, audiitori järeldusotsust);
statistilisi aruandeid (osaliselt sisaldab ka MAA andmeid);
maksuaruandeid (osaliselt sisaldab ka MAA andmeid) alates 2009.
Edastada saavad ettevõtjad ja audiitorid 2 viisil:
 1) käsitsi sisestamine veebilehe rakenduse kaudu
2) äriühingu või audiitori  majandustarkvarast eksporditud XBRL-aruanne laaditakse veebiportaali üles
 3) äriühingu või audiitori  majandustarkvara suhtleb otse Taani kaubandus-ja ühinguameti süsteemiga spetsiaalse võrguteenuse kaudu (väljatöötamisel).
Auditeeritava aruande puhu tuleb lisada allkirjastatud PDF aruanne.     

XBRL kasutuselevõtu eesmärk 
Andmete esitamine ühtse süsteemi abil. Taani kaubandus- ja ühinguameti (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen; Danish Commerce and Companies Agency) poolt loodud ja hallatav aruannete esitamise ja seotud osapooltele  edastamise keskkond, mis jaotab andmed Maksuametile ja Statistikaametile vastavalt ametkonna õigustele.
http://archprod.service.eogs.dk/portal/portal/XBRL/XBRL    

XBRL taksonoomiad 
Taksonoomia koostatud väikeettevõtetele, põhineb EL 4 ja 7 direktiividel  ja  kohalikel praktikatel.  Majandusaasta aruannete taksonoomia sisaldab u 2900 elementi (sh tehnilised). Elementide nimetused (sidusbaaside sildid) on kasutusel nii Inglise kui ka Taani keeles.   

XBRL kohustuslikkus 
Planeeritud viia kohustuslikuks aastast 2011. Täna saab esitada ka paberaruande registrile. Kui esitatakse paberaruanne, tuleb see edastada nii statistikale kui maksuametile lisaks. Kui kasutatakse XBRL-keskkonda, tuleb aruanne edastada ainult üks kord ja ühtsesse keskkonda.    
Tuleviku plaanid: Plaanis on arendada süsteem, mis lubaks ka omanäoliste aruannete kujundamist (võimaldab tulevikus kasutada erinevaid kujundusmalle). Tänane süsteem genereerib standardkujundusega aruanded.   
  
HOLLAND   

XBRL projekti käivitumise  aeg ja sisu
Mai 2004 Hollandi valitsus sõlmis rahanduse ja justiitsministeeriumi vahel kokkuleppe XBRLi juurutamise ja rahastamise kohta. Juuni 2006 sõlmisid Hollandi era- (tarkvara arendajad, raamatupidajad) ja avalik sektor kokkuleppe XBRLi kasutamiseks.  Jaanuar 2007 võeti XBRL ametlikult kasutusele ja esitati esimene aruanne.
Hollandi Taksonoomia projektiga saab tutvuda: http://www.xbrl-ntp.nl/english
Esitada saab:
– Kaubandus-Tööstuskojale majandusaasta aruanded
– Maksuametile ettevõtja maksudeklaratsioonid
– Statistikaametile majandusstatistika aruanded
Esitamiseks ja andmete edastamiseks olemas tsentraalne infrastruktuur. Kui aruandluskohustuslane saadab aruande XBRL formaadis, siis ei ole vaja juurde lisada PDF-s aruannet. Digitaalselt allkirjastatakse XBRL aruanne.   

XBRL kasutuselevõtu eesmärk
Taksonoomia koostamise kokkuleppe üks eesmärke oli vähendada nii firmade kui ka Kaubandus-tööstuskoja administratiivseid kulusid. Põhimõtte: „Register once,  supply many” – ehk võtta vastu üks kord ja jaota teiste vahel.   
XBRL taksonoomiad: September 2006 sai valmis taksonoomia esimene versioon 1.0.
Detsember 2007 kehtestati teine taksonoomia versioon 2.0, mis lihtsustab väikeetevõtete aruandlust.    

XBRL kohustuslikkus
Praegu ei ole kohustuslik, kuid arutusel on. Seni ei ole arendatud süsteemi,  mis võimaldaks sisestada andmeid veebirakenduses XBRL vormis. See on valmimas.    

Tulevikuplaanid
Taksonoomiate haldamise tsentraalse infrastruktuuri ja taksonoomiate haldusprotsessi täiendamine.
Lisada taksonoomiasse audiitori järeldusotsuse andmestik. Uute xbrl-põhiste infoteenuste loomine eesmärgiga lõpetada erinevate asutuste poolt andmete topelttöötlus (integreeritud teenused andmevahetuseks).   

Õppetunnid
Holland kui üks aktiivsemaid XBRL arendajaid on alati rõhutanud:  Võtke seda XBRLi väljatöötamist kui rännakut. See võtab 3 või isegi rohkem aastat ennem kui tehtud kulutused ära tasuvad. Olge kannatlikud ja võidelge edasi. Koostöö on oluline, sest äriregister ei suuda üksinda XBRLi levitada ja edendada:)  
  
ROOTSI   

XBRL projekti käivitumise  aeg ja sisu
Alates 1.06.2006 on võimalik Rootsis XBRL-is aruanded esitada. Nende rakendus võimaldab vastu võtta XBRL aruanded, kuid andmete sisestamisvõimalust puudub, aruandluskohustuslastel ja audiitoritel peab olema selleks seadistatud spetsiaalne tarkvara.
Esitada saab:
– Majandusaasta aruanne
– Audiitori aruanne
www.bolagsverket.se/arsredovisningar/e-rakenskap/    

XBRL kasutuselevõtu eesmärk
Ühtlustada andmete kättesaamise kanal (üks koht ja konkreetne vorm aruannete esitamiseks) ja saadud andmed jaotada vastavalt vajadustele. Ära kasutada rahvusvaheline avatud standard.    

XBRL taksonoomiad 
Olemas kaks taksonoomiat: väikestele ja keskmistele ettevõtetele ning audiitorite aruandele. Hetkel on lahtine küsimus, kelle haldusalasse jäävad taksonoomiad. Praegu haldab taksonoomiaid Rootsi XBRL assotsiatsioon http://www.xbrl.se/ ja taksonoomiad ei ole heaks kiidetud valitsusasutuste poolt. Kui laiendatakse XBRL taksonoomiaid ka teistele aruannetele, planeeritakse  üle viia taksonoomiate haldus mõnele riigiasutusele.   

XBRL kohustuslikkus 
Ei ole kohustuslik. Üksikud aruanded on XBRL laekunud (320tuhat aruandluskohustuslast ja viimase kolme aasta jooksul on alla 200 XBRL aruannet laekunud).   

Tulevikuplaanid
 Alustati koostööd maksuametiga, et finantsaruandeid lihtsustada, sh töötatakse seadusemuudatuste vajaduse väljaselgitamise kallal.   
  
ITAALIA
   
XBRL projekti käivitumise  aeg ja sisu
Projekt algatati 2005, projekti veab  InfoCamere („Itaalia RIK“)
2007 valmis andmete edastamise keskkond (veebileht, õppekeskkonnad,  muud tarkvaralised tööriistad). Keskkond võimaldab nii üles laadida kui ka sisestada andmeid vormidesse.
2006 seadustati  elektroonilise aruande XBRL formaat ja alustati piloodiga.  2007 mais käivitati aruannete esitamise kampaania.   

XBRL kasutuselevõtu eesmärk
Kiirem andmetöötlus ja andmevahetus baaside vahel, mitmekeelsus.    

XBRL taksonoomiad
Kokku lepitud  taksonoomia sisaldab ainult põhiaruande elemente (ca 400). 
Arutuse all on  kas lubada ettevõtjal ise taksonoomiat laiendada (lisatud elemendid ei ole automaatselt töödeldavad) või  lisada kõik elemendid taksonoomiasse (keeruline taksonoomia haldus).    

XBRL kohustuslikkus
Esimene aasta oli elektroonilise esitamine vabatahtlik, alates 2008st on XBRL kohustuslik osaühingute jaoks ning ainult põhiaruannete osa kohta . On ka erisusi, kes ei saa esitada XBRL-s, neile on lubatud esitada PDF-vormingus aruanne.   

 

Lisaks neile riikidele on  XBRL  kasutusel: Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Poolas, Inglismaal, Luksemburg, Belgias, Ameerikas, Jaapanis, Hiinas, Indias ja Austraalias. Belgias, Jaapanis, Prantsusmaal ja Indias kasutatakse XBRL standardit pankade aruandluses.
2. Muu standardi aluseks võtnud riikide projektid: Portugal

Portugalis reformiti (lihtsustati) ettevõtete aruandluskohustust 2007. a. Projekti „(Y)IES – Informação Empresarial Simplificada (Simplified Company Information)” viis läbi Justiitsministeerium koostöös Maksuametiga (Rahandusministeeriumiga), Statistikaameti ja Portugali Keskpangaga. Rahastajaks oli Portugali Keskpank.

Enne 2007. a pidid ettevõtted esitama iga-aastasi paberaruandeid neljale erinevale asutusele neljas erinevas formaadis, sh ka erinevas infoastmes. Aruanded tuli esitada äriregistri pidajale, Maksuametile, Statistikaametile ja Portugali Keskpangale.

(Y)IES projekt võimaldab nii majandusaasta aruande kui erinevate maksu- ja statistiliste näitajate esitamist elektrooniliselt. Uue süsteemi kohaselt saab ettevõtja Interneti kaudu (http://www.ies.gov.pt/) täita neli seadusest tulenevat kohustust ühekorraga:
– saata majandusaasta aruande äriregistri pidajale;
– esitada majandusaasta aruande ja maksudeklaratsioonid Rahandusministeeriumile;
– esitada majandusaasta aruandlusnäitajaid statistika tegemiseks Statistikaametile;
– esitada majandusaasta aruandlusnäitajaid statistika jaoks Portugali Keskpangale.

Enamus nõutud andmeid esitatakse kindlas veebiformaadis, st andmed on koheselt elektrooniliselt töödeldavad. Kasutusel on andmeedastuse standard XML. Ainult teatud juhtudel on ettevõtjatel lubatud esitada andmeid *pdf faili kujul (konsolideeritud aruanded).

Aruannete esitamine elektrooniliselt on kohustuslik ja seda teevad praktikas raamatupidajad (erinevalt Eestist on Portugalis raamatupidaja elukutse reguleeritud). Portugalis peab ettevõtja palkama endale raamatupidaja, kes täidab ettevõtja kohustusi aruandluse esitamisel ja neil on kohustus esitada aruandeid ja avaldusi elektrooniliselt (seega ligi 100% aruannetest laekub elektrooniliselt). Täna kasutavad raamatupidajad aruannete esitamisel enda identifitseerimiseks ning turvalisuse tagamiseks kasutajanime ja salasõna. Tulevikus on mõeldav, et esitaja identifitseerimiseks võetakse kasutusele hoopis kodanikukaardi digitaalne sertifikaat (digital certificate of Citizen Card).

Portugali idee täidab XBRL standardi juurutamise eesmärke, kuid ei kasuta rahvusvaheliselt tunnustatud XBRL standardit. Sisulist on Portugal loonud oma süsteemi, mis võimaldab ainult veebirakenduses andmeid esitada, mitte üles laadida aruande struktureeritud dokumenti (näiteks väljund raamatupidamistarkvara programmidest) ega ristkasutada teiste XBRL põhiste süsteemidega. Ehk meie arusaama kohaselt on Portugal ise loonud XBRLile sarnase kuid piiratud funktsionaalsusega ja kasutamisvõimalustega aruandlussüsteemi.

4 833 kommentaari

Other Links to this Post

 1. make your own fire pit — 8. Sep 2019 @ 20:35

 2. mechanisms for clocks — 9. Sep 2019 @ 01:40

 3. Contractor — 9. Sep 2019 @ 14:56

 4. construction management — 10. Sep 2019 @ 02:12

 5. roku channel development cost — 10. Sep 2019 @ 03:28

 6. Full Report — 10. Sep 2019 @ 14:11

 7. read more — 10. Sep 2019 @ 18:35

 8. click Here — 11. Sep 2019 @ 01:22

 9. general steel buildings — 11. Sep 2019 @ 13:20

 10. fire pit burner kit — 11. Sep 2019 @ 16:41

 11. mechanism for clocks — 11. Sep 2019 @ 20:21

 12. clock dial face fit ups — 11. Sep 2019 @ 23:03

 13. amazon fire tv amazon — 12. Sep 2019 @ 02:52

 14. i loved this — 12. Sep 2019 @ 04:43

 15. fire pit — 12. Sep 2019 @ 05:05

 16. wirelessly synchronize clocks — 12. Sep 2019 @ 06:48

 17. fire pits using propane — 12. Sep 2019 @ 19:30

 18. visit website here — 12. Sep 2019 @ 23:10

 19. how to replace clock hands — 13. Sep 2019 @ 02:20

 20. church building contractors — 13. Sep 2019 @ 10:43

 21. Learn More — 13. Sep 2019 @ 19:20

 22. design metal buildings — 14. Sep 2019 @ 11:04

 23. time movement hands — 14. Sep 2019 @ 20:14

 24. in ground fire pit — 15. Sep 2019 @ 02:18

 25. concrete construction — 15. Sep 2019 @ 05:12

 26. fire pit kit — 15. Sep 2019 @ 15:49

 27. steel building contractor — 16. Sep 2019 @ 03:39

 28. clock accessories — 16. Sep 2019 @ 05:19

 29. natural gas fire pit kit — 16. Sep 2019 @ 08:12

 30. fire pit design ideas — 16. Sep 2019 @ 20:56

 31. click here to read — 16. Sep 2019 @ 21:19

 32. roku tv streaming — 17. Sep 2019 @ 01:51

 33. create tv shows — 17. Sep 2019 @ 09:26

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.