Jun 30 2009

9. juuni koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Maris Järv (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Jaanus Kroon (Eesti Pank), Marika Taal (Rahandusministeerium), Priit Kruus (Sotsiaalministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 12.05.2009. a koosoleku protokoll nr 8.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töögrupi tegevustest ja tehnilise töögrupi tegevustest (lisatud).

 Projekti aruanne

3. Võtta teadmiseks, et tehnilise töögrupi edasine tegevuskava (juuni-detsember 2009) on täpsustamisel ja valmis kinnitamiseks 14.07.2009. a.

4. Esitatud on eeltaotlus Tarkade Otsuste Fondist toetuse saamiseks dubleeriva aruandluse vähendamiseks vajalike X-tee teenuste analüüsiks. Nimetatud fondist raha taotlemiseks peab olema Justiitsministeeriumil partner, sest katta tuleb omafinantseering 240 000 kr ulatuses. Eesti Pank partneriks olla ei saa, sest partneriks peab olema riigieelarveline asutus. Kaaluda osapooltel võimalust TOF projektide kaasfinantseerimiseks ja anda tagasiside järgmiseks koosolekuks. 

5. Justiitsministeerium (Marko Aavik): Milline on olnud tagasiside ettevõtjatelt majandusaasta aruannete elektroonilise esitamise kohta?

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Ene Rammo): Registriosakonnast saadud informatsiooni kohaselt on ettevõtjad mures, et majandusaasta aruandeid peab hakkama elektrooniliselt tegema. Raamatupidajate jaoks on praegune süsteem mugav ja harjumuspärane.
Eesti Pank (Jaanus Kroon): Kogemuse põhjal saab väita, et mida kaugemal Tallinnast, seda suurem on hirm elektroonilise esitamise ees ja seda just vanemal generatsioonil. Kardetakse süsteemi läbipaistvuse kadumist. Kui majandusaasta aruanne on esitatud paberil, ollakse kindel, et see on allkirjastatud ja isiklikult vms kohale viidud. Kui tuleb aga elektrooniliselt esitada, siis kas ikka saab kõik õigesti tehtud, kinnitatud, ära saadetud jne. Koolitustel võiks konkreetselt välja tuua, et millistes riikides on analoogset asja juba rakendatud.
Justiitsministeerium (Marko Aavik): Kui rakendasime elektroonilist maksekäsumenetlust, langes ka esimestel kuudel maksekäsuavalduste arv aga praegu tõuseb ja probleeme ei ole olnud.

6. Taksonoomiate osas on XBRL semantika plaanis kinnitada valitsuskomisjoni koosolekul 11.08.2009. a. Taksonoomiate lisandumine ei too kaasa vajadust muuta infosüsteemi, seetõttu sobib aruandevormide kinnitamise ajaks ka november – infosüsteemi arendusi ei ole vaja siis enam teha. Otsustati kinnitada projektiplaani ajakava muudatused vastavalt käesoleva protokolli punkti 2 lisatud projekti aruande punktile 2.2.

7. Justiitsministeerium (Marko Aavik): Aruandluskorralduse lihtsustamise eelnõu on esitatud Riigikogule ja 2. juunil on see võetud Riigikogu menetlusse (eelnõu nr on 517 SE I). Aitame omalt poolt kaasa, et see sügisel ära menetletakse, sest enne suvepuhkusi seda enam ei tehta. Vastuvõtmine jääb ilmselt aasta lõppu.

8. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 14.07.2009 kell 13:00.

Kommentaare pole

Kommentaare veel pole.

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.