Jun 16 2009

12. mai koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)

Protokollis: Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium)

Võtsid osa: komisjoni liikmed – Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Priit Kruus (Sotsiaalministeerium), Piret Anton (Eesti Pank), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Marko Aavik (Justiitsministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Ene Saareoja (Statistikaamet), Kadri-Catre Kasak (Justiitsministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus). Statistikaametist osales koosolekul lisaks Tuuliki Sillajõe.

 

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 14.04.2009. a koosoleku protokoll nr 7.

2. Võtta teadmiseks informatsioon projekti edenemise kohta, taksonoomia töörühma tegevustest ja tehnilise töörühma tegevustest.

Projekti aruanne

3. Kinnitada äriühingute ja mittetulundusühingute elementide loendid, mis on esitatud taksonoomia töörühma poolt protokolli punkti 2 lisatud projekti aruandes.

4. Valitsuskomisjoni 14.04.2009 toimunud koosoleku protokolli nr 7 punktis 3 nimetatud küsimuse osas asuti seisukohale, et hooneühistud on hooneühistuseaduse järgi tulundusühistud, seega sobib neile äriühingute taksonoomia.

5. Raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja osas lepiti kokku, et asutused, kellele eelnõu on kooskõlastamiseks saadetud, esitavad oma seisukohad hiljemalt 15.05.2009. a. Arutelust võib eraldi välja tuua:

  • Taksonoomia elementide loend tuleks kinnitada Vabariigi Valitsuse määrusega.
  • Statistikaamet: Oleme seisukohal, et raamatupidamise seadusesse lisatava §-i 14¹ lõige 5 on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 223/2009 (edaspidi Euroopa Statistikamäärus). Statistikat arendatakse, tehakse ja levitatakse kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu art 285 lõikes 2 ning kirjeldatud Euroopa statistika tegevusjuhises. Neid põhimõtteid rakendatakse kooskõlas Euroopa Statistikamääruse artikliga 11. Liikmesriikide poolt tehtav riiklik statistika on osa Euroopa statistikast. Euroopa statistika arendamist, tegemist ja levitamist reguleerivad statistikaalased põhimõtted on: ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus, kulutasuvus. Statistikaasutust ei saa kohustada kasutama mingit kindlat andmeallikat riikliku statistika tegemise jaoks. Kasutatavate allikate valimisel peab statistikaasutus olema sõltumatu, seega meid ei saa sundida äriregistrit kasutama. Statistikaasutuse juht peab olema ainupädev andmeallika määramisel. Kõik eelpool nimetatud printsiibid kehtivad võrdselt.
  • Justiitsministeerium (Marko Aavik): raamatupidamise seaduse § 14¹ lg 5 ei keela valida andmeallikaid. Küsida ei tohi samu andmeid, mis majandusaasta aruandega esitatakse äriregistri pidajale. Kõike tuleb vaadata kontekstipõhiselt. Riiklik statistika ei baseeru vaid majandusaasta aruandega esitatavatel andmetel ja seega, erinevaid andmeid võib ettevõtjatelt küsida. Jään seisukohale, et raamatupidamise seaduse § 14¹ lg 5 ei ole EL õigusega vastuolus.
  • Jõuti järeldusele, et andmete küsimise osas tuleb eelnõu seletuskirja täpsustada, et missuguseid andmeid, millise perioodi kohta jne võib eraldi küsida. Hetkel on jäänud see arusaamatuks.

6. Kinnitada XBRL-kommunikatsiooniplaan.

7. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 09.06.2009 kell 13:00.

6 kommentaari

Other Links to this Post

  1. haarwuchs — 2. Jun 2013 @ 13:37

  2. Haarausfall stoppen — 13. Jun 2013 @ 02:22

  3. speedupmypc 2013 — 15. Jun 2013 @ 04:03

  4. cetMNvcE — 15. Jun 2013 @ 04:50

  5. JlJqVeWp — 15. Jun 2013 @ 04:50

  6. isabel marant sneakers — 16. Jun 2013 @ 08:09

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.