Mar 04 2009

27. veebruari koosolek

Juhatas: Marko Aavik (Justiitsministeerium)
Protokollis: Kristi Uibo (Justiitsministeerium)
Võtsid osa: komisjoni liikmed – Ene Saareoja (Statistikaamet), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Ene Rammo (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Andres Oopkaup (Põllumajandusministeerium), Anneli Nappus (Maksu- ja Tolliamet), Priit Kruus (Sotsiaalministeerium), Kaido Vetevoog (Audiitorkogu), Kurmet Ojamaa (Rahandusministeerium), Piret Meelind (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Kristi Uibo (Justiitsministeerium) ja üldprojektijuht Aleksandr Beloussov (Registrite ja Infosüsteemide Keskus).

Otsustati vastavalt päevakorrale:

1. Kinnitada valitsuskomisjoni 10.02.2009. a koosoleku protokoll.

2. Kinnitada ühehäälselt lahendus, mille kohaselt on võimalik portaali siseneda ja majandusaasta aruande andmeid registrile esitada nii ID-kaarti kui ka internetipankade autentimise teenust (analoogne lahendus e-maksuametiga) kasutades.

3. Kinnitada komisjoni liikmete 9 poolthääle ja 2 vastuhäälega lahendus, mille kohaselt:

 •  registrile esitatakse seaduse nõuetele vastavalt eelnevalt koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruandest ärakiri või nõutavad andmed vastavast majandusaasta aruandest (so registrile aruande või andmete esitamiseks ei ole vajalik, et esitatavad andmed oleksid juhtorganite liikmete poolt allakirjutatud). Samas luuakse ka tehniline võimekus selleks, et need aruandluskohustuslased, kes seda soovivad, saava aruande esitamise süsteemi kasutada majandusaasta aruande koostamise ja pädevate isiku poolt allakirjutamise vahendina.  
 • majandusaasta aruande andmete esitamine hakkab toimima nn volituste süsteemi põhimõttel, kus juriidilise isiku seadusjärgne esindaja saab volitada näiteks raamatupidajat esitama registrile majandusaasta aruande andmeid (analoogne lahendus e-maksuametiga).
 • juhatus jääb vastutama registrile valeandmete esitamise eest ka juhul kui andmete esitamine on edasi volitatud. Vastutuse tagamiseks tuleb vajadusel kehtivaid õigusnorme täpsustada;

Otsuse põhjendused: Valitsuskomisjoni töö laiem eesmärk on aruandluskohustuslaste aruandluse lihtsustamine. See tähendab ka seda, et aruande esitamise protseduurid peaksid olema aruandluskohustuslase jaoks mõistlikult lihtsad. Kui riik peale uue süsteemi rakendamist nõuaks kõigi juhatuse ja nõukogu liikmete ning lisaks ka osanike või aktsionäride esindajate poolt uue portaali kaudu aruande digitaalselt allakirjutamist või kinnitamist, siis sellega me sunniksime ettevõtjaid muutma nende ettevõtetes ja organisatsioonides pika aja jooksul välja kujunenud aruandluse traditsioone. Suure tõenäosusega säilitatakse aga juhtimises väljakujunenud traditsioonid ning tänu uue süsteemi nõuetele lisanduksid neile täiendavalt ka e-aruandluse esitamise rutiinid – ehk selle tulemusena tegelikult suureneks ettevõtete juhtorganite jaoks aruandlusbürokraatia. Selle vältimiseks peab valitsuskomisjon oluliseks rakendada e-aruandluse selline lahendus, mis ei sunniks ettevõtjaid loobuma oma igapäevajuhtimises väljakujunenud aruandluse traditsioonidest ning mis seejuures tagaks riigile esitatava e-aruandluse protseduuride lihtsuse ja paindlikkuse. Lisaks sellele peetakse oluliseks luua eeldused ja tehnilised võimalused nende aruandluskohustuslaste jaoks, kes soovivad uut keskkonda hakata kasutama oma aruannete koostamiseks ning pädevate isikute poolt allakirjutamiseks.     

Registritele esitatavate andmete õigsus ja usaldusväärsus on võimalik tagada läbi vastutusmehhanismide. Seaduse kohaselt eeldatakse registrile esitatud andmete õigsust ning juhatus vastutab registrile valeandmete esitamise eest (registripidaja poolt rakendatavad trahvid ning lisaks sellele on valeandmete esitamine näiteks kriminaalkorras karistatav vastavalt KarS §-le 281).

Samal põhimõttel töötab täna e-maksuameti süsteem, kus volitatud isikud saavad juhatuse vastutusel esitada riigile deklaratsioone jms, millel on reaalsed maksu- ja karistusõiguslikud tagajärjed.

Eriarvamusele jäid Audiitorkogu ja Rahandusministeeriumi esindajad:

 • Audiitorkogu esindaja hinnangul tuleks kohtu registriosakonnale esitada majandusaasta aruanne, millelt nähtuvad kõik juhatuse liikmete allkirjad. Nõukogu liikmete allkirjad võib asendada ühe nõukogu liikme allkirjaga. Allkirjadega aruande avalikustamine väljapoole annab esitatud aruandele suurema usaldatavuse ja selline aruanne on ka sisekontrolli aspektist lähtuvalt usaldusväärsem.
 • Rahandusministeeriumi esindaja hinnangul peaks uus majandusaasta aruande allkirjastamise regulatsioon olema veelgi rangem, st kohtu registriosakonnale esitavalt aruandelt peaks lisaks juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjadele nähtuma ka üldkoosoleku/osanike koosoleku juhi allkiri.

4. Tulenevalt punktis 2 kajastatud otsusest kinnitada ühehäälselt lahendus, mille kohaselt saab elektroonilise majandusaasta aruande esitada kohtu registriosakonnale notari kaudu vaid üleminekuperioodil, so aastal 2010. Notar edastab aruande registriosakonnale pdf/rtf formaadis. Järgnevatel aastatel saab aruande esitada kohtu registriosakonnale vaid ettevõtjaportaali vahendusel.

Otsuse põhjendused: kehtiv kord (notariaadiseaduse § 29 lg 21) näeb ette, et majandusaasta aruande elektrooniliseks esitamiseks kohtu registriosakonnale võib juriidiline isik pöörduda ka notari poole. Kuivõrd notarid ei ole valmis (puudub vastav kompetents ning sätestatud tasu eest ei ole võimalik seda luua) edastama aruannet, mille andmed nad ise portaali peaksid XBRL formaadis sisestama, siis oleme jõudnud järeldusele, et notarid võiksid üleminekuperioodil ühe aasta vältel, so aastal 2010, edastada majandusaasta aruandeid pdf/rtf formaadis (hoolimata sellest, kas aruande esitamiseks kohustatud isik peab esitama oma aruande XBRL formaadis või mitte). Edaspidi võimalus majandusaasta aruande elektrooniliseks esitamiseks notari vahendusel kaob, kuna pdf/rtf formaadis aruanded ei võimalda andmete töötlust ja ristkasutust ning seetõttu laiemalt aruandluse lihtsustamise eesmärki saavutada. Kuna aruannet on võimalik esitada ka internetipanga autentimise teenust kasutades (vt p 2), siis ei ole vaja notari kaudu esitamise võimalust säilitada välismaalastele, kellel puudub võimalus saada ID-kaarti.

5. Valitsuskomisjoni järgmine korraline koosolek toimub 17.03.2009 kell 13:00.

4 437 kommentaari

Other Links to this Post

 1. seo agency — 14. Mar 2019 @ 14:30

 2. joes dj — 14. Mar 2019 @ 16:22

 3. list marketing — 14. Mar 2019 @ 18:58

 4. wedding djs bozeman montana — 15. Mar 2019 @ 02:25

 5. this page — 15. Mar 2019 @ 03:26

 6. wedding dj’s in bozeman mt — 15. Mar 2019 @ 05:05

 7. twitter marketing — 15. Mar 2019 @ 06:46

 8. nike air max 90 — 15. Mar 2019 @ 11:18

 9. internet marketing firm — 15. Mar 2019 @ 12:08

 10. browse around this web-site — 15. Mar 2019 @ 14:07

 11. wedding djs — 15. Mar 2019 @ 17:38

 12. news — 16. Mar 2019 @ 03:12

 13. replacement parts for clocks — 16. Mar 2019 @ 08:13

 14. kalispell seo company — 16. Mar 2019 @ 08:21

 15. whitefish seo — 16. Mar 2019 @ 08:43

 16. wedding dj in bozeman montana — 16. Mar 2019 @ 11:08

 17. Clock making parts — 16. Mar 2019 @ 14:24

 18. search engine optimization specialist — 16. Mar 2019 @ 16:24

 19. kyrie 3 shoes — 16. Mar 2019 @ 21:24

 20. joe’s dj service bozeman montana — 16. Mar 2019 @ 22:20

 21. joes dj bozeman — 17. Mar 2019 @ 01:17

 22. click site — 17. Mar 2019 @ 03:58

 23. great falls seo — 17. Mar 2019 @ 10:49

 24. search engine optimization consultant — 17. Mar 2019 @ 13:57

 25. nba jerseys — 17. Mar 2019 @ 22:27

 26. pop over to this web-site — 18. Mar 2019 @ 02:22

 27. kalispell seo services — 18. Mar 2019 @ 05:23

 28. wedding djs in bozeman montana — 18. Mar 2019 @ 08:17

 29. click site — 18. Mar 2019 @ 13:10

 30. how to build a chat bot — 18. Mar 2019 @ 16:05

 31. dj's in bozeman mt — 18. Mar 2019 @ 22:02

 32. navigate here — 18. Mar 2019 @ 22:17

 33. golden goose — 18. Mar 2019 @ 22:28

 34. weblink — 19. Mar 2019 @ 02:11

 35. wedding djs — 19. Mar 2019 @ 10:03

 36. placement company — 19. Mar 2019 @ 11:13

 37. facebook chat bot — 19. Mar 2019 @ 17:26

 38. caterpillar shoes — 19. Mar 2019 @ 22:20

 39. twitter marketing — 20. Mar 2019 @ 04:44

 40. see this here — 20. Mar 2019 @ 12:41

 41. off white — 21. Mar 2019 @ 00:38

 42. online marketing — 21. Mar 2019 @ 07:46

 43. chat bot python — 21. Mar 2019 @ 14:02

 44. outsourcing seo services — 22. Mar 2019 @ 06:12

 45. seo companies — 22. Mar 2019 @ 15:49

 46. clock dials — 22. Mar 2019 @ 16:00

 47. check my blog — 23. Mar 2019 @ 04:18

 48. search ranking firm — 23. Mar 2019 @ 22:15

 49. social media strategy — 24. Mar 2019 @ 11:24

 50. quartz clock fit-ups — 24. Mar 2019 @ 12:14

Selle postituse kommentaaride RSS-voog. Tagasisideviit

Lisa kommentaar

Kommenteerides annate nõusoleku, et Teie nimi ja isikukood koos kommentaariga salvestatakse ja need andmed säilitatakse justiitsministeeriumi andmebaasis mitteärilistel eesmärkidel. Justiitsministeerium t agab, et andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Teil on igal ajal õigus pöörduda justiitsministeeriumi poole oma andmete kustutamiseks.